Yeşil Mutabakat

Yeşil Mutabakat, Avrupa Birliği (AB) tarafından sürdürülebilir büyümeyi desteklemek, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etmek için oluşturulmuş kapsamlı bir politika çerçevesidir. Yeşil Mutabakat, AB’nin ekonomisini, enerji sistemini dönüştürmesi için bir yol haritası belirler ve endüstriyi daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir modele dönüştürüyor. Yeşil Mutabakat, enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerjiyi teşvik etme, döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırma ve biyoçeşitliliği korumaya yönelik önlemler de dahil olmak üzere çok çeşitli politikalar ve girişimler içeriyor. Yeşil Mutabakat aynı zamanda, düşük karbon ekonomisine geçişten en çok etkilenen bölgeleri ve sektörleri desteklemek için bir Adil Geçiş Mekanizması da içeriyor. Mekanizma, bölgelerin ve endüstrilerin ekonomilerini yeniden yapılandırmasına, çalışanlarına yeni beceriler kazandırmasına ve yeni sürdürülebilir teknolojilere ve altyapıya yatırım yapmasına yardımcı olmak için mali destek sağlar.

Yeşil Mutabakat, AB’nin acil iklim değişikliği ve çevresel bozulma sorunlarına yanıtının temel bir unsurudur ve yenilik, istihdam yaratma ve sürdürülebilir büyüme için yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahiptir. Yeşil Mutabakat ayrıca, sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını ele alan kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşıma olan ihtiyacı kabul ederek, politika yapıcıların ve işletmelerin sürdürülebilirliğe yaklaşma biçiminde büyük bir değişimi temsil ediyor.

Genel olarak Yeşil Mutabakat, sistemik değişimi yönlendirme ve Avrupa ve dünya için daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir gelecek yaratma potansiyeline sahip, iddialı ve dönüştürücü bir politika çerçevesidir.